cd cover
Audio source missing

Nieuw KOVK lied

Bericht van in Categorie Muziek

Das ist mir scheiss egal

Tekst: Wim Schreurs / Ludo Claesen
Muziek: Ludo Claesen
Hessels: Xavier Staelens
Uitvoerders: Ludo I en de KOVK

Iech stoa.n anne klarisse geparkeerd
de pelissen zee.n: ‘Dzjië. stoait èè. verkiërd!
Meniër, dzje moog èè ni stoan,
dzjië mut è.rreges a.nes goan!’
joa en touën heb iech gezee.d
Iech heb ze gezee.d
joa en touën heb iech gezee.d

Das ist mir scheiss egal
Moevee.r douë.n vië.toch zoe mujjelèk
’et lië.ve es zoe kort
‘et lië.ve es zoe schoeën
loat oa.s mar douë.n
Das ist mir scheiss egal
Moevee.r douë.n vië.toch zoe mujjelèk
Vandaag es vandaag
en mè.rrege zej.en ve wa ve douë.n
De bekker zee: ‘Meniër wa zal et zè.n,
wie.lt dje e wit broeëd of e grèè.s,
e sandwichke of pistoléékes
of wie.lt dje vlaai of patéékes??’
‘Ma bekker man, zèè.je djië nog gouëd wèè.s
ma man, zèè.je djië nog wèè.s?’

Iech zouët bè me lej.f op ’n ba.nk
ze kej.kde mich aan en iech pakte ir a.nd
‘Iech vèn oech zoe e schoeën
en dzjië krèg van mich ’n poeën
op ouër lèngse wang of ouër rechse wang
op ouër lèngse rechse wang?